لحظانی قبل (ساعت 15:04) زمین لرزه زنجان را تکان داد.

مرکز این زمین لرزه شهرستان آوج در استان قزوین و مرز بین این استان و استان همدان قرار داشته است. قدرت این زمین لرزه 5/4 ریشتر بود.