طراح: سجاد جعفری، کارشناس مرمت سایت جهانی گنبد سلطانیه