استفاده از دوچرخه در پیاده روهای کشور ژاپن آزاد است.