ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ روز اول فروردین، یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.