Zanjan Tourism Guide

زنجان؛ شهری که باید دید؛ فرصتی جدید برای سفر بعدی شما؛ زنجان به شما نزدیکتر از آن است که تصور می‌کنید!

سومین جشنواره جغور بغور زنجان

توسط در تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۱

اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی آش ایرانی

توسط در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

جغوربغور با دستپخت وحید نوربهمنی

توسط در تاریخ ۲۰ فروردين ۱۴۰۱

دومین جشنواره ملی آش ایرانی در قاب خاطرات

توسط در تاریخ ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۰

زنجان - تابستان ۱۳۸۵

The 14th Iranian National AAsh Festival, Zanjan, Iran, Aug 2019 - Today

توسط در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

The 14th Iranian National AAsh Festival, Zanjan, Iran, August 2019

توسط در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

The 14th Iranian National AAsh Festival, Zanjan, Iran, August 2019

توسط در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۸