Zanjan Travel & Tourism Guide

استان زنجان؛ مقصد گردشگری کمتر دیده شده؛ فرصتی جدید برای سفر بعدی شما؛ زنجان به شما نزدیکتر از آن است که تصور می‌کنید!

Rakhtshoi Khaneh (Wash-House) , Zanjan, Iran

توسط در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

Rakhtshoi Khaneh (Wash-House) , Zanjan, Iran

توسط در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

نشست تخصصی مفهوم «بوم‌گردی» برگزار شد

توسط در تاریخ ۰۶ شهریور ۱۳۹۷

رئیس ایکوم ایران، گندم صنعت گردشگری را صلح، و کاه آن را شغل و پول دانست و تصریح کرد: «در صنعت گردشگری هدف درابتدا شناخت است که به صلح و جریان اقتصادی واقعی منجر می شود.»

اتوبان شهید خرازی - بازار بزرگ ایران (ایران مال)

طبقه E3

زمان بازدید: 10 صبح تا 7 بعدازظهر

مهلت بازدید: چهارشنبه 7 شهریور