گنبد سلطانیه - سال ۱۲۳۸ خورشیدی

گنبد سلطانیه - سال ۱۲۵۲ شمسی

گنبد سلطانیه - سال 1254شمسی

گنبد سلطانیه -  ۱۳۴۷ شمسی

 ضلع جنوبی گنبد سلطانیه - پنجم دی ماه ۱۳۴۲

  بازدید توریست های فرانسوی از گنبد سلطانیه - پنجم دی ۱۳۴۲

 گنبد سلطانیه - هم اکنون