جشن نوروزگاه در گنبد سلطانیه از دوم تا هفتم فروردین 1396