پیشرفت فیزیکی طرح 65 درصد بوده و اقامتگاه تا آبان ماه به بهره برداری خواهد رسید.